?

Log in

Taisin just saada vakkaripaikan täältä lentoasemalta!!!! SUPERR!! - WHAT KATIE DID [entries|archive|friends|userinfo]
Tiina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Nov. 25th, 2011|12:27 pm]
Tiina
Taisin just saada vakkaripaikan täältä lentoasemalta!!!! SUPERR!!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: quasilover
2011-11-25 11:58 am (UTC)
Onneksi olkoon! :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: arwenchio
2011-11-25 09:11 pm (UTC)
Hienoa jee, onneks olkoon :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: cill_a
2011-11-27 07:08 am (UTC)
Kiitos! :)
(Reply) (Thread)