?

Log in

I'm far too aware of my breathing Far too scared of you leaving.… - WHAT KATIE DID [entries|archive|friends|userinfo]
Tiina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 14th, 2012|12:59 am]
Tiina
[Current Music |Ou Est Le Swimming Pool - Dance The Way I Feel | Powered by Last.fm]

I'm far too aware of my breathing
Far too scared of you leaving.

Saakeli ku kaiken pitää olla NIIN EPÄMÄÄRÄISTÄ. Keksin ton sanan ehkä kaks tuntia sitten, mut se kuvaa tätä juttua niin täysin ja sitä ihmistä myös. Mitä oikein tapahtuu.
LinkReply