?

Log in

No account? Create an account
Hahhah en oo edes muistanut livejournalin olemassaoloa koska ei oo… - WHAT KATIE DID [entries|archive|friends|userinfo]
Tiina

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jan. 15th, 2013|01:24 pm]
Tiina
Hahhah en oo edes muistanut livejournalin olemassaoloa koska ei oo ollu mitään valitettavaa eikä mitään kökköä oo tapahtunut, päin vastoin!

Oli IHANA joululoma Suomessa ja nyt oon tällä takasin ja on hyvä mieli! Ehkä tän voiski kääntää positiivisten ajatusten jakelukanavaks eikä käyttää vaan valittamisen ja surullisten asioiden välittämisen kanavana. Ehkä?
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: cill_a
2013-01-17 01:40 am (UTC)
:D haha oot kyl ihan oikeessa, ei sovi livejournalin luonteesee. Kauniit ja hyvät ajatukset muualle siis. :D
(Reply) (Parent) (Thread)